Göksun Belediyesi
 

KURUMSAL

 

PROJELERİMİZ

 

GÜNCEL

 

HİZMET REHBERİ

 

GÖKSUN

 

KÜLTÜREL YAPI

 

E-BELEDİYE

 
 
BELEDİYE İŞ MERKEZİ BİNASI YIKIMI VE ENKAZ SATIŞI İHALESİYAYIN TARİHİ: 7.5.2020Mülkiyeti Göksun Belediyesine ait olan Belediye İş Merkezi Binasının yıkım ve enkaz satış ihalesi 21 Mayıs 2020 Perşembe günü saat 14.00 Göksun Belediyesi Meclis Salonunda, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 51.a maddesi gereğince pazarlık usulü ile yapılacaktır.

Mülkiyeti Göksun Belediyesine ait olan ve Göksun Belediyesi Meclisinin 02.03.2020 tarih ve 40 nolu Meclis Kararına istinaden Kayabaşı Mahallesi 183 ada 13 parselde bulunan İş Merkezi Binasına ait enkazların muhammen bedelleri 30.000,00.-TL (otuzbinTürklirası) olup, Göksun Belediyesi tarafından alınacaktır.  Geçici Teminat Bedeli olarak 900,00.-TL (dokuzyüzTürklirası) yatırılacaktır. Binalara ait enkaz satışı (yıkım) işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 51. Maddesi (a) bendine göre Pazarlık usulü ile aşağıda belirtilen tarih ve saatte Belediye Meclis Salonunda yapılacak ihaleyle 20/04/2020 tarih ve 62 Sayılı encümen Kararına istinaden bina enkaz satışının (yıkım) işinin ihalesi yapılacaktır.

İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler:

A) İstekli gerçek kişi ise:

a)  Türkiye’de Kanuni ikametgâhını gösterir ikametgâh belgesi,

b)  Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

c)  Vekâleten iştirak ediyorsa yetkili olduğuna dair Noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi,

d)  İhaleye iştirak edecek tarafından her sayfası imzalanmış şartname,

e)  İhale şartnamesinde belirlenen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka dekontu,

f)   Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

g)  İhale şartnamesi satın aldığına dair makbuz,

h)  Göksun Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge.

i)   İhaleye girecek firma ya da şahışların daha önceki işlerinde edinmiş olduğu yıkım işi bitirme deneyim belgesi (yıkım işi bitirilen kurumdan onaylı olacaktır ve en az muhammen bedelin %30 olacaktır.)

B) İstekli tüzel kişi ise:

a)  Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair ihalenin yapıldığı yıla ait belge,

b)  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküsü

c)  Vekâleten iştirak ediyorsa yetkili olduğuna dair Noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi,

d)  Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

e)  İhaleye iştirak eden tarafından her sahifesi ayrı ayrı imzalanmış şartname

f)   İhale şartnamesi satın aldığına dair makbuz,

g)  İhale şartnamesinde belirlenen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka teminat mektubu,

h)  Göksun Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge,

i)   İhaleye girecek firma ya da şahışların daha önceki işlerinde edinmiş olduğu yıkım işi bitirme deneyim belgesi (yıkım işi bitirilen kurumdan onaylı olacaktır ve en az muhammen bedelin %30 olacaktır.)

Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (A) ve (B) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeler ile noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi verilmesi gerekir.

Yukarıda istenen belgeler dosyaya konarak istenen tarihe kadar ihale servisine teslim edilecektir. İhaleye iştirak etmek isteyen istekliler en geç 21/05/2020 tarihinde perşembe Günü saat 14:00’a kadar şartnamede istenen belgeler ile birlikte belediyemiz ihale servisine müracaat edebilir. Doküman 100,00 TL bedel karşılığında verilecektir.


İhale evrakları ve detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

HABERİ PAYLAŞIN
 
 
 
 
 

KURUMSAL

Belediye Teşkilat Şeması
Meclis Üyeleri
Başkan Yardımcıları
Başkan Danışmanları
Müdürlükler
Eski Belediye Başkanları
Misyon ve Vizyonumuz

 

BAŞKAN

Başkan'ın Özgeçmişi
Başkan'ın Albümü
Başkan'ın Mesajı
Başkan'a Mesaj Gönder
Başkan'la Fotoğraflarım

 

PROJELERİMİZ

Tamamlanan Projeler
Devam Eden Projeler
Planlanan Projeler
Fiziki Yatırımlar
Sosyal ve Kültürel Projeler
Eğitim Projeleri
Yönetişim Projeleri

 

GÜNCEL

Haberler
Video Haberler
Duyurular
Basında Belediyemiz
Fotoğraf Albümü

 

HİZMET REHBERİ

Stratejik Plan
Başvuru Rehberi
İhale İlanları
Kamu Hizmet Standartı
Kanun ve Yönetmelikler
Raporlar ve Tablolar
Emlak İşlemleri

 

KÜLTÜREL YAPI

Sosyal & Kültürel Hayat
Göksun'da Yaşam
Yemeklerimiz
Şair ve Yazarlarımız
Yayınlarımız

 

GÖKSUN

Göksun'un Tarihi
Belediye Tarihi
Mahallelerimiz
Tarihi ve Turistik Yerler
Göksun Elması
Oda, Dernek ve Vakıflar
Tanıtım Filmleri 

 

İLETİŞİM

Köprübaşı Mah. Malazgirt Cad. No: 3 Göksun / Kahramanmaraş
Santral: (0 344) 714 11 93
Fax:       (0 344) 714 11 91

 
     

Copyright © 2018 - Tüm Hakları Saklıdır...
Kahramanmaraş Göksun Belediyesi Basın Yayın Servisi