Haberler
GÖKSUN KAYMAKAMLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR
2023-05-17
7269 Kanun Kapsamında Göksun İlçesi Hasar Tespitinde Belirlenen Ağır Hasarlı Binaların Yıkım ve Enkaz Kaldırma İşinin (1. 2. 3. 4. ve 5. Grup Olmak üzere 5 grup ihale) ihalesi yapılacaktır.

İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler:

A) İstekli gerçek kişi ise:

a)   Türkiye’de Kanuni ikametgâhını gösterir ikametgâh belgesi,

b)  Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

c)   Vekâleten iştirak ediyorsa yetkili olduğuna dair Noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi,

d)  İhaleye iştirak edecek tarafından her sayfası imzalanmış şartname,

e)   İhale şartnamesinde belirlenen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka dekontu,

f)    Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

g)  İhale şartnamesi satın aldığına dair makbuz,

h)Altyapı, üstyapı, yıkım, hafriyat vb.. işlerde çalıştığına dair ispatlayıcı  belge.

B) İstekli tüzel kişi ise:

a)   Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair ihalenin yapıldığı yıla ait belge,

b)  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküsü5

c)   Vekâleten iştirak ediyorsa yetkili olduğuna dair Noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi,

d)  Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

e)   İhaleye iştirak eden tarafından her sahifesi ayrı ayrı imzalanmış şartname

f)    İhale şartnamesi satın aldığına dair makbuz,

g)  İhale şartnamesinde belirlenen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka teminat mektubu,

h)Altyapı, üstyapı, yıkım, hafriyat vb.. işlerde çalıştığına dair ispatlayıcı  belge.

Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (A) ve (B) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeler ile noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi verilmesi gerekir.

Yukarıda istenen belgeler dosyaya konarak istenen tarihe kadar ihale servisine teslim edilecektir. İhaleye iştirak etmek isteyen istekliler en geç 18/05/2023 tarihinde Perşembe Günü saat 11:30’a kadar şartnamede istenen belgeler ile birlikte Göksun Kaymakamlığın ihale servisine müracaat edebilir. Doküman 250.00TL bedel karşılığında verilecektir.